Map

KU COLOR RUN 2019

1. ลานกิจกรรมนิสิต (ลานแดง)

2. KU HOME

3. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

4. คณะบริหารธุรกิจ

5. สามบูรพาจารย์

6. หอประชุมใหญ่

7. โรงอาหารกลาง 2

8. อาคารสารนิเทศ 50 ปี

9. คณะประมง

10. โรงเรียนสาธิตเกษตร

11. สำนักกีฬา

12. สนามอินทรีจันทรสถิตย์

map